Giảng dạy

Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM, Việt Nam & Đại học Melbourne, Australia

Sinh viên

Image link

🇦🇺 NH 2024

Học kỳ 1 - Australia

1️⃣ COMP90015 – Distributed Systems (UniMelb)

🇦🇺 NH 2023

Học kỳ 1 - Australia

1️⃣ COMP90015 – Distributed Systems (UniMelb)

Học kỳ 2 - Australia

1️⃣ COMP90015 – Distributed Systems (UniMelb)

🇻🇳 NH 2021 – 2022

Học kỳ 1

1️⃣ IT005 – Introduction to Computer Networks

Học kỳ 2

Từ học kỳ này, Hoà tạm dừng giảng dạy tại UIT để tham gia chương trình nghiên cứu bậc Tiến sĩ tại Đại học Melbourne (2021-2025).

🇻🇳 NH 2020 - 2021

Học kỳ 1

1️⃣ IT005 – Introduction to Computer Networks
 • IT005.L11.PMCL – Lecturer
 • IT005.L12.KHCL.1, IT005.L12.KHCL.2, IT005.L11.ATCL.2 – Tutor
2️⃣ NT015 – Introduction to Cybersecurity
 • IT015.L11 – Lecturer
3️⃣ NT101 – Network Security

Học kỳ 2

1️⃣ NT204 – Intrusion Detection and Prevention Systems
 • NT204.L21.ANTN, NT204.L21.ANTT – Lecturer
2️⃣ NT219 – Cryptography
 • NT219.L21.ANTT – Lecturer
3️⃣ CNBU002 – Security (BCU)
 • CNBU002.L21.ATBC.1 – Tutor

🇻🇳 NH 2019 - 2020

Học kỳ 1

Participated in the International Internship Program at the National Institute of Informatics (NII) – Tokyo, Japan 🇯🇵

Học kỳ 2

1️⃣ NT204 – Intrusion Detection and Prevention Systems
 • NT204.K21.ANTT – Lecturer
2️⃣ NT219 – Cryptography
 • NT219.K21.ANTT – Lecturer
 • NT219.K21.ANTN.1, NT219.K21.ATCL.1, NT219.K21.ATCL.2, NT219.K22.ATCL.1 – Tutor
3️⃣ CNBU002 – Security (BCU)
 • CNBU002.KHBC.1 – Tutor

🇻🇳 NH 2018 - 2019

Học kỳ 1

1️⃣ IT005 – Introduction to Computer Networks
 • IT005.J12.KHCL.1, IT005.J11.ATCL.1 – Tutor
2️⃣ NT101 – Network Security
 • NT101.J11.ANTN.1, NT101.J11.ANTT.1, NT101.J11.ANTT.2 – Tutor
3️⃣ NT132 – Networks and Systems Administration
 • NT132.J11.ANTN.1, NT132.J11.ANTT.1, NT132.J11.ANTT.2 – Tutor
4️⃣ NT205 – Ethical Hacking
 • NT205.H11.1, NT205.J11.ANTN.1 – Tutor

Học kỳ 2

1️⃣ NT101 – Network Security
 • NT101.J21.1, NT101.J21.2 – Tutor
2️⃣ NT219 – Cryptography
 • NT219.J21.ANTN.1, NT219.J21.ANTT.1, NT219.J21.ANTT.2, NT219.J21.ATCL.1, NT219.J21.ATCL.2 – Tutor
3️⃣ NT534 – Advanced Network Security
 • NT534.J21.ANTN.1 – Tutor

🇻🇳 NH 2017 - 2018

Học kỳ 1

1️⃣ IT005 – Introduction to Computer Networks
 • IT005.I16.1, IT005.I16.2, IT005.I12.PMCL.1, IT005.I12.PMCL.2 – Tutor
2️⃣ NT101 – Network Security
 • NT101.I11.ANTN.1, NT101.I11.ANTT.1, NT101.I11.ANTT.2 – Tutor
3️⃣ NT132 – Networks and Systems Administration
 • NT132.I11.ANTN.1 – Tutor

Học kỳ 2

1️⃣ NT106 – Network Programming
 • NT106.I21.ANTT.2 – Tutor
2️⃣ NT119 – Cryptography
 • NT119.I21.ANTN.1,NT119.I21.ANTT.1, NT119.I21.ANTT.2 – Tutor
3️⃣ NT534 – Advanced Network Security
 • NT534.I21.ANTN.1 – Tutor

🇻🇳 NH 2016 - 2017

Học kỳ 1

1️⃣ IT005 – Introduction to Computer Networks
 • IT005.PMCL.1, IT005.PMCL.2 – Tutor
2️⃣ NT101 – Network Security
 • NT101.H11.ANTN.1, NT101.H11.ANTT.1 – Tutor
3️⃣ NT205 – Ethical Hacking
 • NT205.H11.1, NT205.H11.2 – Tutor
4️⃣ NT208 – Web application development
 • NT208.H11.1, NT208.H11.2 – Tutor

Học kỳ 2

1️⃣ NT101 – Network Security
 • NT101.H21.1 – Tutor
2️⃣ NT109 – Network Application Programming
 • NT109.H22.1, NT109.H22.2 – Tutor
3️⃣ NT119 – Cryptography
 • NT119.H21.ANTN.1 – Tutor
4️⃣ NT132 – Networks and Systems Administration
 • NT132.H21.1, NT132.H21.2 – Tutor
5️⃣ NT211- Identification, authentication, and privacy
 • NT211.H21.ANTT.1 – Tutor